Hulpverleners in kerken moeten bekwaam blijven

Iedereen die bovenstaande kop leest zal dit beamen: natuurlijk moeten hulpverleners (EHBO’ers en BHV’ers) in kerken bekwaam blijven! Zij hebben immers een belangrijke taak als iemand onwel wordt, er brand uitbreekt of als de kerk ontruimd moet worden?

Vinger aan de pols
Kerkveiligheid vindt het belangrijk om er niet zomaar vanuit te gaan dat het wel goed zal zijn, maar door het te controleren. Hoe? Een opsomming:

  1. Is er jaarlijks een training of opleiding in de kerk op het gebied van EHBO of BHV? Zo ja, volgen alle commissieleden die training? Zo nee, hoe blijven die commissieleden dan bekwaam?
  2. Indien er niet jaarlijks een training of opleiding in de kerk wordt gehouden, is dan bekend welke trainingen of opleidingen de commissieleden hebben gevolgd?
  3. Is er een actueel overzicht van de geldigheid van de diploma’s van alle commissieleden?
  4. Is er een beleid wat te doen met commissieleden die geen geldig diploma hebben?
  5. Is er jaarlijks één (of bij voorkeur meerdere) bijeenkomst(en) van de EHBO-commissie?
  6. Is er een verplichting voor het bijwonen van de bijeenkomsten van de EHBO-commissie?
  7. Is het aanbod van onderwerpen divers genoeg: gericht op brandbestrijding, ontruiming en EHBO?
  8. Wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden en wordt deze geëvalueerd met de commissieleden?
Reanimatie is één van de basisvaardigheden die een EHBO’er en BHV’er moet beheersen

Bespreken
Door bovengenoemde vragen met ja of nee te beantwoorden is het duidelijk hoe de opleiding van de hulpverleners er uitziet. Aan de geldigheid van de opleidingen is in veel gevallen ook de bekwaamheid te beoordelen. Zijn er zaken niet in orde? Bespreek het binnen de commissie en/of kerkenraad en werk aan herstel. Zeker in coronatijd zijn zowel trainingen als oefeningen in veel kerken geannuleerd door de beperkingen. Nu er weer mogelijk is, is het van groot belang dat ook de trainingen en oefeningen op te pakken. Kerken mogen volgens de routekaart van het CIO steeds meer kerkgangers ontvangen, de hulpverleners moeten dan wel voorbereid zijn op hun taak.

Redenen om bekwaam te blijven zijn divers. Zo heeft de kerkenraad een morele verplichting naar de gemeenteleden, de overheid vereist het in de gebruiksvergunning en wettelijk ligt dit vast in de arbowetgeving.

Kerkveiligheid ondersteunt kerken op het gebied van veiligheid en hulpverlening en biedt tevens praktische oefeningen en trainingen aan. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Hulpverleners in kerken moeten bekwaam blijven
Schuiven naar boven